Văn bản pháp quy

Thông tư 22 về đánh giá học sinh Tiểu học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/2016/TT-BGDĐT                            Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một…