Văn bản pháp quy

Van ban moi

Thông tư 22 về đánh giá học sinh Tiểu học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/2016/TT-BGDĐT                            Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016   THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một…