LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Tháng Bảy 18, 2019 8:40 sáng

LCH CÔNG TÁC: Tun 02 (Hè)                                            

   Trực Tuần: 1A                     GVCN: Nguyễn Thị Đào

   Từ ngày 22/7/2019 đến 26/7/2019

  • Thực hiện chương trình GD KNS Poki.
  • GV Làm phổ cập; LĐVS trường lớp, chăm sóc vườn thực nghiệm.
Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban
Thứ Hai 22.7.2019 – Dạy kĩ năng sống Poki.

– BGH họp tại UBND xã v/v sáp nhập trường học.

GH + VP CB – GV LĐVS trường lớp GH
Thứ Ba 23.7.2019 – Dạy kĩ năng sống Poki. GH + VP
Thứ Tư  24.7.2019 – Dạy kĩ năng sống Poki.

– Hội ý GV.

GH + VP
Thứ Năm  25.7.2019 – GV điều tra phổ cập GH + VP  
Thứ Sáu 26.7.2019 – GV điều tra phổ cập GH + VP
Thứ Bảy 27.7.2019
Chủ nhật28.7.2019