LỊCH TRỰC HÈ 2019

Tháng Năm 20, 2019 10:36 sáng
UBND XÃ NAM LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM QUAN Độc lập –  Tự do –  Hạnh phúc

 

 LỊCH TRỰC HÈ NĂM 2019

         Để đảm bảo cho CB, GV, NV, HS trường Tiểu học Nam Quan được nghỉ hè thoải mái, lành mạnh, an toàn cũng như đảm bảo an ninh trong nhà trường. Trường Tiểu học Nam Quan phân công lịch trực hè như sau:

1, Bảo vệ trường: Trực 24/24 giờ.

2, Phân công giáo viên trực:

TT Thời gian Giáo viên trong tổ Tổ trưởng (Khối trưởng) Giám hiệu, văn phòng
1 Từ 1/6 -> 12/6 Tổ 1 Nguyễn Thị Đào Vũ Thị ChungNguyễn Thị Lan Hương
2 Từ 13/6 -> 25/6 Tổ 2 + 3 Ngô Thị Tâm Vũ Thị ThúyBùi Thị Ánh
3 Từ 26/6 -> 8/7 Tổ 4 + 5 Nguyễn Thị Nguyệt Anh Vũ Thị ThúyĐỗ Thị Thanh Thảo

4

Từ 9/7 -> 16/7 Tổ 1: từ 15 -> 20/7Tổ 2+3 từ 20-> 25/7

Tổ 4+5 từ 26-> 31/7

Vũ Thị HuếChu Thị Thảo

Trần Thị Ngời

Vũ Thị ChungNguyễn Thị Lan Hương

Văn phòng, giám hiệu trực giải quyết các công việc hành chính làm, nộp báo cáo các cấp. Nếu không thuộc thẩm quyền thì liên lạc với hiệu trưởng để giải quyết.

Giáo viên trực quan sát trường, cây cối….Khi trường có công việc báo cho giáo viên. Khi nghe có bão về Nam Định 100% CB, GV, NV đến chống bão. Sau khi bão tan đến dọn dẹp.

  Nam Lợi, ngày  25  tháng 5 năm 2019

                                                                             Hiệu trưởng

 

 

                                                                              Vũ Thị Chung